Vind een Reveal praktijk  Ik ben tandarts

Privacyverklaring

Welkom bij de Henry Schein website voor Reveal Aligners. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Hieronder willen wij u graag in detail informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan. Uiteraard worden alle wettelijke bepalingen van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming ("AVG") in acht genomen.


1.  Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming

a) De beheerder van deze website is Henry Schein Dental BV, Veluwezoom 16, 1327 AG Almere. ("Henry Schein").

b) Indien u vragen of zorgen heeft over de bescherming van uw gegevens bij Henry Schein kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer via de volgende contactgegevens: tel.: 036 5358600 of via Privacy@henryschein.nl             


2.  Gegevens die Henry Schein verzamelt en verwerkt

a) Informatie die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt

Om onze website te bezoeken en te gebruiken is het over het algemeen niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen toegangsgegevens zonder directe persoonlijke verwijzing, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de namen van de opgevraagde bestanden en hun toegangsdatum worden verwerkt. Deze gegevens worden alleen geëvalueerd om onze website te verbeteren en laten geen directe conclusies over u persoonlijk toe.

b) Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Persoonlijke gegevens worden verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld bij de registratie voor een evenement, het bestellen van goederen, het openen van een klantenrekening, het invullen van formulieren op onze website, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan enquêtes of vraagt om direct contact met u op te nemen, of wanneer u telefonisch, per e-mail of op een andere manier met ons correspondeert.

In overeenstemming met onze waarden behandelen wij alle persoonlijke gegevens die wij ontvangen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsprincipes van Art. 5 AVG, 

1) rechtmatig, behoorlijk en transparant, 
2) doelgericht, 
3) minimale gegevensverwerking, 
4) juistheid,                       
5) opslagbeperking, 
6) integriteit en vertrouwelijkheid en 
7) verantwoordingsplicht.


3.  Gebruik van persoonsgegevens en rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dit gebeurt meestal in de volgende situaties:

a) Om het contract uit te voeren of als wij op het punt staan een contract met u te sluiten of als wij op uw verzoek bepaalde maatregelen of stappen nemen. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor een evenement, goederen van ons koopt of ons opdracht geeft tot het leveren van een dienst, worden uw persoonlijke gegevens, beperkt tot het noodzakelijke minimum, gebruikt voor het leveren van de dienst of voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Dit omvat in het bijzonder de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, financiële bedrijven of andere dienstverleners die worden gebruikt om de dienst te verlenen of de overeenkomst uit te voeren.

b) Voor het noodzakelijke nastreven van onze legitieme belangen of die van een derde partij en voor zover uw belangen en rechten niet prevaleren.  Bijvoorbeeld als wij reageren op uw vragen, u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden, dit privacybeleid of andere documenten, of als we u onze producten of diensten demonstreren of informatie sturen waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat deze voor u van belang is om een overeenkomst af te sluiten.

c) Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen. Als we bijvoorbeeld uw informatie delen met een fabrikant in verband met een productterugroeping, of als onderdeel van onze inspanningen om onze diensten veilig te houden, of wanneer de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar is.

Als onderdeel van de wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn, hebben wij schriftelijke overeenkomsten met derde partijen die in overeenstemming zijn met deze verklaring inzake gegevensbescherming, of zullen wij deze overeenkomsten sluiten. Wij eisen van alle externe ontvangers dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet, in het bijzonder met de geldende regels voor gegevensbescherming. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden buiten de Henry Schein Groep voor zover dit noodzakelijk is en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

d) Voor sommige verwerkingen hebben we externe gegevensverwerkers ingeschakeld of kunnen we deze inschakelen (bijv. IT-dienstverleners). Hiermee worden of zullen de benodigde gegevensverwerkingsovereenkomsten worden afgesloten.

e) Om u in uw onderneming te ondersteunen, sturen wij u informatie over producten en diensten die wij en andere bedrijven van de Henry Schein Inc. Groep aanbieden, voor zover u daarmee heeft ingestemd of die naar onze mening begrijpelijkerwijs voor u van belang zijn in het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

Dit geldt in het bijzonder voor onze exclusieve specialistische evenementen, product- en branche-innovaties en voor actuele kortingsacties en aanbiedingen. U ontvangt deze informatie in overeenstemming met uw toestemming of als u producten of diensten van ons heeft gekocht of na afweging van legitieme belangen, via verschillende kanalen, bijvoorbeeld per post, telefoon,  of         e-mail; dit laatste bijvoorbeeld als u zich via uw dubbele-opt-in procedure heeft aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen, met vermelding van uw naam en e-mailadres.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gebruik hiervoor de volgende manieren:

Onder elke digitale nieuwsbrief of aanbieding kunt u zich afmelden of uw voorkeuren aanpassen. U kunt hiertoe ook bellen naar 036 5358600 of contact zoeken met uw relatiebeheerder.

Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk uitvoeren. Houd er echter rekening mee dat de verwerking enige tijd in beslag kan nemen. Hierdoor kan het zijn dat u ook na de aanvraag nog marketing- en reclame-informatie ontvangt, omdat de betreffende uiting al in de uitvoeringsfase zat toen wij uw aanvraag ontvingen.

Ook als u bezwaar heeft gemaakt tegen de ontvangst van marketing- en reclame-informatie, geldt dit bezwaar niet voor uw persoonsgegevens die wij rechtmatig verwerken op basis van andere wettelijke gronden, bijvoorbeeld op basis van uw aankoop van onze producten of diensten.


4. Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdracht

a) Henry Schein kan uw gegevens doorsturen naar dienstverleners die namens ons werken binnen en buiten de Henry Schein Groep, zoals IT-dienstverleners, technische helpdesk, hostingpartners, evenementenbureaus, betalingsdienstaanbieders, financiële instellingen, callcenter, vertaaldiensten, marketingautomatiseringsplatforms en analyseplatforms. Wij zijn contractueel overeengekomen dat de dienstverleners uw gegevens alleen mogen gebruiken in het kader van de opgedragen verwerking voor ons en voor onze diensten, met inbegrip van relevante overeenkomsten inzake gegevensbescherming.

b) Ontvangers van gegevens kunnen zich bevinden binnen de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER), landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming en in derde landen waarvan het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde is als in de EU/EER. Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, nemen wij alle nodige voorzorgsmaatregelen die door de AVG worden vereist.

Zo worden uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld opgenomen in een database van ons moederbedrijf, Henry Schein Inc., Melville, New York, VS. Dit wordt gedaan om onze website te kunnen beheren en om u in staat te stellen al onze producten en diensten in hun volle omvang te gebruiken en is noodzakelijk voor het verbeteren en uitvoeren van onze activiteiten. Wij meten bijvoorbeeld de behoeften van onze klanten en verbeteren onze producten en diensten voor u om onze aanbiedingen te optimaliseren. Daarnaast kunnen andere filialen van de Henry Schein Groep toegang krijgen tot uw gegevens binnen het kader van de wettelijke bepalingen.


5.  Uw verantwoordelijkheid en verplichtingen 

Waar nodig moet u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke toestemmingen, informatie en kennisgevingen hebt verzameld of gegeven, die nodig zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming om de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens (inclusief speciale categorieën, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens van uw patiënten) aan ons en aan derden toe te staan, zodat wij en de derden die namens ons werken (gegevensverwerkers) de persoonsgegevens rechtmatig kunnen gebruiken, verwerken, opslaan en doorgeven.


6.  Opslagtermijn

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Hieronder valt ook het voldoen aan wettelijke,  commerciële, vennootschapsrechtelijke, fiscale en juridische vereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens vast te stellen, houden wij onder andere rekening met de hoeveelheid, het soort en de gevoeligheid van de persoonsgegevens; het mogelijke risico op schade (bijvoorbeeld door onbevoegd gebruik of openbaarmaking), de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden met andere, minder ingrijpende middelen kunnen bereiken binnen de geldende wettelijke vereisten.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om gegevens die niet meer nodig zijn uit ons systeem te vernietigen of te verwijderen.


7.  Beveiliging van uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, vernietiging of verlies en tegen onbevoegde toegang door derden, door middel van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Deze worden voortdurend gecontroleerd en verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.


8.  Uw rechten

Volgens de regelgeving van de AVG heeft u de volgende rechten:

a) het recht op toegang tot- en correctie van uw persoonlijke gegevens: u kunt bijvoorbeeld een kopie van uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben opvragen en controleren of wij deze volgens de wettelijke eisen verwerken en ons vragen om onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren.

b) het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen: verwijder uw gegevens als wij geen gerechtvaardigde reden meer hebben om de verwerking ervan voort te zetten of als u effectief gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken. Houd er rekening mee dat wij om bepaalde juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen.

c) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden of wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang of dat van een derde partij, maar u een situatie hebt die zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we echter aantonen dat we een hoger legitiem belang of andere toestemming hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken.

d) het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of op te schorten: bijvoorbeeld om de juistheid van uw gegevens vast te stellen of als u het recht hebt om uw gegevens te wissen maar niet wilt uitoefenen of als u ons vraagt om uw gegevens alleen te bewaren zodat u vorderingen kunt rechtvaardigen, uitoefenen of verdedigen.

e) het recht om uw persoonlijke gegevens aan u of aan derden door te geven voor een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat: houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde gegevens die u hebt goedgekeurd voor gebruik of die wij hebben gebruikt om een overeenkomst met u na te komen.

f) het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken, in gevallen waarin wij op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken: Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren.

g) het recht om een klacht in te dienen: In gerechtvaardigde gevallen kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Wij willen echter dat u in een dergelijk geval contact met ons opneemt, zodat wij kunnen proberen uw zorgen in onderling overleg op te lossen. Wij zijn graag uw eerste aanspreekpunt.

Met betrekking tot uw verzoek kunnen wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw rechten te waarborgen. Dit dient uw en onze veiligheid, zodat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan onbevoegde derden. Om onze reactie te versnellen, kunnen we ook contact met u opnemen om ons meer informatie over uw verzoek te verstrekken.

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een redelijke termijn te beantwoorden, indien mogelijk binnen een maand. Soms kan het langer duren, bijvoorbeeld als we vragen hebben, als uw verzoek complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

In principe kunt u alle genoemde rechten gratis uitoefenen. In individuele gevallen geeft de AVG ons het recht om een redelijke vergoeding voor de behandeling van uw aanvraag in rekening te brengen als uw aanvraag duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Wij kunnen uw aanvraag ook onder deze omstandigheden weigeren.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring en de bijbehorende bedrijfspraktijken te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u naar behoren op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door deze hier te plaatsen.

Laatst bijgewerkt: 15 Januari 2021

Cookie-informatie

1.  Algemene informatie over het gebruik van cookies en andere marketingtechnologieën op deze website.

Om het bezoek aan onze website en ons online-aanbod aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op sommige pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om bepaalde informatie op te halen tijdens het navigeren op onze website of bij toekomstige bezoeken.

Er zijn in principe twee verschillende technische soorten cookies, ten eerste de zogenaamde "sessiecookies" en ten tweede "permanente cookies". Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt en slaan verschillende informatie op.

Sessiecookies slaan informatie op die wordt gebruikt tijdens uw huidige bezoek aan onze website. Ze helpen bijvoorbeeld als onderdeel van uw bestelling bij het samenstellen van het winkelwagentje. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Er blijft geen informatie op uw harde schijf staan nadat u onze website heeft verlaten. Permanente cookies slaan informatie op tussen twee bezoeken aan onze website. Ze blijven op uw computer staan en stellen ons in staat u bij uw volgende bezoek als terugkerende klant te herkennen.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt naar de bron, d.w.z. wie de cookie plaatst. Er bestaan zogenaamde "first party cookies", d.w.z. dat onze website zelf een cookie plaatst of zogenaamde "third party cookies", d.w.z. dat een derde partij een cookie plaatst. Cookies van derden verschijnen vaak als zogenaamde "conversiecookies" (een vorm van permanente cookies) in onlinemarketing en worden ook door onze website gebruikt. Met cookies van derden is het mogelijk om informatie te verzamelen over het gedrag van een bezoeker op de website. Ze worden regelmatig geëvalueerd om de strategie en het succes van de website te bepalen of dienen om relevant reclamemateriaal aan te leveren.

2. Beheer van cookies op deze website

Henry Schein gebruikt een speciale tool om uw vereiste toestemmingen voor het instellen van Cookies en andere trackingtechnologieën te beheren. Daarom wordt u gevraagd om uw toestemming te geven bij het openen van de website (zie Cookie-Banner). U heeft de mogelijkheid om uw instellingen te allen tijde te wijzigen via het Vingerafdruk-icoontje linksonder op de pagina.

Houd er rekening mee dat wij op deze website ook zogenaamde "strikt noodzakelijke" cookies en technologieën gebruiken die nodig zijn voor de kernfuncties van de website. U heeft niet de mogelijkheid om u hiervoor in te schrijven respectievelijk uit te schrijven.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw computer te voorkomen door het instellen van de juiste browserinstellingen.

Het weigeren van cookies kan leiden tot beperkingen van de functionele omvang van onze website.